Vår Integritetspolicy – ditt skydd

Din integritet är viktig för oss på Nässjö Näringsliv AB och vi vill att du ska känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss. Genom denna integritetspolicy informerar vi om hur vi behandlar personuppgifter inom vår verksamhet.

Vem är personuppgiftsansvarig?

Nässjö Näringsliv AB, organisationsnummer 556459-2987, 571 80 Nässjö, är personuppgiftsansvarig för och behandlar de personuppgifter du lämnar till oss. Det gäller till exempel namn, personnummer, adress, e-postadress och telefonnummer. Vi kan även behandla information om dig som inhämtats från tredje part, till exempel din arbetsgivare eller adressregister.

Vad är en personuppgift?

En personuppgift är information som kan användas för att identifiera dig som levande person. Det kan röra sig om namn, mejladress och bilder.

Hur samlar vi in dina personuppgifter?

Vi samlar in personuppgifter på flera olika sätt, men i första hand direkt från den registrerade. Vi hämtar även kontaktuppgifter från adressregister och personuppgifter lämnas även till oss från andra kontaktpersoner på intressentföretag eller samarbetspartners.

Varför samlar vi in dina personuppgifter?

Nässjö Näringsliv AB bedriver främst verksamhet riktad till företag. Vi behandlar personuppgifter i syfte att kunna fullgöra eller ingå avtal med våra kunder. För att kunna uppfylla våra åtaganden i samband med avtalet behöver vi behandla uppgifter som rör anställda hos avtalsparten. Personuppgifter för dessa syften samlas in bland annat vid:

  • Ansökan om intressentskap
  • Bokning av möte för coachning eller affärsutveckling med mera
  • Anmälan till våra kurser, föreläsningar och event
  • Deltagande i våra olika nätverk
  • Anmälan till våra mejl- och brevutskick
  • Förmedling av lediga lokaler
  • Ansökan om lediga tjänster eller anmälan om intresse för anställning
  • Deltagande i undersökningar
  • Kontakt med oss i någon övrig fråga

För dessa syften kommer vi att lagra, spara och bearbeta dina personuppgifter för att vi ska kunna fullgöra våra åtaganden gentemot dig och leverera tjänster, administrera avtalsrelationer, ge kundservice och i marknadsföringssyfte.

Hur behandlar vi dina personuppgifter?

Nässjö Näringsliv AB kan komma att behandla kunder och leverantörers kontaktpersoners personuppgifter samt övriga intressenters uppgifter för ovan angivna ändamål. Sådana uppgifter utgörs av namn, adress, mejladress, befattning, och andra uppgifter som är nödvändiga för tillhandahållande och uppföljning av våra tjänster samt för att möjliggöra framtida affärsrelationer. Ditt personnummer kan också komma att behandlas för det fall ditt bolag är en enskild firma.

Behandling av dina personuppgifter kan slutligen också komma att ske för att vi ska kunna uppfylla förpliktelser enligt lagar och förordningar, till exempel gällande bokföring och säkerhet.
Vi sparar datum och tid för de senaste besöken på vår hemsida då det har gjorts via våra utskick.

Vem har tillgång till dina personuppgifter?

Nässjö Näringsliv AB lagrar personuppgifterna lokalt och uppgifterna används främst inom vår egen verksamhet. Dina personuppgifter kan dock komma att delas med utomstående part inom Nässjö kommun och med andra samarbetspartners till oss, i syfte att tillhandahålla och uppfylla våra tjänster och uppdrag, till exempel vid kontakt- och lokalförmedling, utfärdande av kursintyg och liknande.

Däremot säljer eller vidarebefordrar vi aldrig dina personuppgifter till någon utomstående för direktmarknadsföringsändamål. Vi kan komma att dela med dina personuppgifter till företag eller organisationer som vi arrangerar event eller utbildningar med.

Hur länge behåller vi dina personuppgifter?

Dina personuppgifter kommer att lagras under den period som krävs för att uppfylla de syften och ändamål som specificeras i denna personuppgiftspolicy. Därefter kommer dina personuppgifter att raderas. Vid fastställande av den period under vilken dina personuppgifter kommer att lagras beaktar vi särskilt de krav på lagringstider som följer av lag, myndighetsrekommendationer, branschpraxis samt eventuella garantiåtaganden.

För anmälningslistor till kurser och föreläsningar kommer uppgifterna att raderas när kursen är genomförd och eventuella utvärderingar och kursintyg är klara, förutsatt att kursavgift betalats. För det fall kursavgiften faktureras i efterhand kommer uppgifterna att sparas tills fordran är betald. Uppgifter som behövs för bokföringsändamål sparas i sju år, i enlighet med bokföringslagen.

Om du prenumererar på våra mejl- och brevutskick sparas dina kontaktuppgifter så länge som du väljer att fortsätta ta emot dessa utskick.

Vilka rättigheter har du över dina personuppgifter?

Du har rätt att få veta vilka personuppgifter som Nässjö Näringsliv AB behandlar om dig. Du har vidare rätt att begära att få dina felaktiga personuppgifter rättade, att dina personuppgifter ska raderas, att invända mot viss behandling av dina personuppgifter samt rätt till överflyttning av dina uppgifter (dataportabilitet). Begäran om att utöva någon av de rättigheter som anges ovan görs till vd Claes Johansson. För att få tillgång till rättigheterna ovan krävs att vi kan säkerställa din identitet, eftersom rättigheterna endast avser den registrerades rätt till sina egna uppgifter. Ansökan måste därför ske skriftligen och vara undertecknad i original. Brevet ska sändas till postadressen:

Nässjö Näringsliv AB
Att: Claes Johansson
571 80 Nässjö

Du har även rätt att när som helst klaga till Datainspektionen om du anser att dina personuppgifter behandlas i strid med tillämplig lagstiftning, se www.datainspektionen.se

Hur skyddar vi dina personuppgifter?

Vi vidtar löpande tekniska och organisatoriska åtgärder för att uppfylla principerna om ”inbyggt dataskydd och dataskydd som standard”. Vi krypterar våra lagringsytor och använder säkerhetsåtgärder enligt branschstandard. Vi utvärderar kontinuerligt riskerna med den personuppgiftsbehandling som sker och vidtar nödvändiga säkerhetsåtgärder för att minska riskerna. Anställda hos Nässjö Näringsliv AB är bundna av sekretessavtal och är skyldiga att följa Nässjö Näringsliv AB:s interna policys och rutiner för IT- och informationssäkerhet för att säkerställa att dina personuppgifter behandlas på ett konfidentiellt och säkert sätt.

Ändringar av Integritetspolicyn

Vi förbehåller oss rätten att ändra denna Integritetspolicy när som helst. Datumet för den senaste ändringen anger vi i slutet av denna Integritetspolicy. Om vi gör ändringar i Integritetspolicyn kommer dessa att publiceras på vår hemsida: www.nnab.se. Därför rekommenderar vi dig att regelbundet gå in på hemsidan för att uppmärksamma eventuella ändringar i policyn. Om vi ändrar Integritetspolicyn på ett sätt som väsentligt skiljer sig från vad som angavs när du lämnade dina uppgifter kommer vi att särskilt underrätta dig om dessa förändringar.

Kontakta oss

Om du har några frågor eller funderingar om behandlingen av dina personuppgifter, hör gärna av dig till oss!

Nässjö den 5 maj 2020