Utbildning: Rätt fokus i styrelsearbetet, StyrelseAkademien Jönköpings län

Datum: 22 februari, 2018
Tid: kl. 03.30-17.00

Utskrift

En professionell styrelse har en avgörande betydelse för ett bolags utveckling, oavsett storlek och bransch. StyrelseAkademiens utbildningen är till för dig som små- och medelstor företagare som vill fördjupa och bredda dina kunskaper inom bolagsstyrning och styrelsearbete, så att du på ett mer professionellt sätt ska kunna bidra till ökad konkurrenskraft och värdetillväxt.

Kursupplägg

Utbildningen omfattar 16 timmars undervisning, fördelade på fyra olika ämnesområden: rätt styrning, rätt bemanning, rätt inriktning och rätt arbetssätt.

Rätt styrning innehåller det du behöver veta om bolagsstyrning – Corporate Governance . Här får du bekanta dig med aktiebolagslagen, nya svensk koden för bolagsstyrning och kursläraren ger dig även en utblick till andra länders bolagsstyrning – alltmer viktigt i vår globala värld. Vidare handlar dagen om rollfördelningen ägare – styrelse – VD. Stort fokus läggs på att tydliggöra ägaransvaret. Slutligen vill StyrelseAkademien ge de styrande dokumenten en renässans – att se dem som aktiva delar i styrningen, snarare än som hyllvärmare.

Rätt bemanning fokuserar på två områden – valberedningen och styrelsens sammansättning. Du får ta del av de senaste rönen om valberedningar, hur styrningen kan skärpas upp, hur arbetsgången kan göras bättre och därmed hur kraven på rätt styrelsesammansättning bättre kan tillgodoses. Det finns en hel del nya rön här. Här ägnas särskild tid åt företagets olika livsfaser och de skilda krav på styrelserepresentation som detta innebär. StyrelseAkademien ger dig också redskap för hur samspelet i styrelsen kan utvecklas. Tidsinsatser, arvoden och introduktionsprogram behandlas också.

Rätt inriktning handlar om styrelsens förmåga att förstå sin roll. Att lägga mest energi på de framåtriktade och svåra frågorna – de strategiska. Och att se till att samspelet med VD och ledningsgruppen fungerar på ett optimalt sätt. Styrelsens kontrolluppgift har en tendens att sluka alltför mycket av tiden. Kursen ägnar särskild uppmärksamhet åt rapporteringen och ser hur den kan göras relevantare – och enklare, så att det blir mer tid till de framåtriktade frågorna. I linje med detta diskuterar man styrelsens ansvar och lär oss hur kriser kan hanteras. Och helst förebyggas.

Rätt arbetssätt är det mest praktiska avsnittet. Här strukturerar man upp styrelsearbetet – en slags processbeskrivning runt styrelsesammanträdet. Att det finns en definierad årscykel, att de affärskritiska delarna av verksamheten ges extra uppmärksamhet, att allt material finns tillgängligt i god tid, att beslutsunderlagen är tydliga, att föredragningar sker inom givna tidsramar, att det finns diskussionsmöjligheter mellan sammanträdena och mycket annat. Man diskuterar samspelsformer ordförande – ledamöter och VD. Sist men inte minst får du ta del de olika metoder som används vid utvärdering av styrelser.

Bli en certifierad styrelseledamot

Om du så önskar kan du avsluta utbildningen med ett teoretiskt prov för att erhålla StyrelseAkademiens certifikat i grundläggande styrelsearbete – en kvalitetsstämpel och meriterande när ägare och valberedningar söker styrelseledamöter.

Datum

22 februari och 1 mars 2018.

Tid

Klockan 08.30-17.00

Plats

Hotell Ullinge, Orrarp Ullinge 1, 575 96 Eksjö

Deltagaravgift

12 200:- exkl. moms för intressenter i Nässjö Näringsliv AB eller medlemmar i Styrelseakademien. 13 600:- exkl. moms för övriga. I avgiften ingår dokumentation.

Anmälan

Anmäl dig senast den 9 februari klockan 12.00. >> Anmäl dig här
(OBS! Anmälan är bindande)

Frågor?

Kontakta Elisabeth Wagner från Styrelseakademien på jonkoping@styrelseakademien.se eller utbildningens lärare Hans Carlsson på hans.p.carlsson@swedbank.se och Marie Morinder på marie.morinder@hotmail.com

Publicerad 2017-11-24 | Av: Nicole Erkensten