Atheragram Structura

Professionell coaching för chefer och ledare på olika nivåer i organisationen i syfte att utvecklas i den egna rollen, i yrket och som människa.

Atheragram Structura erbjuder intressenter i Nässjö Näringsliv AB 10 % rabatt på alla ordinarie priser. Hör av dig för ett förutsättningslöst samtal och mer information till Margareta Carlsson, 070-722 37 34, margareta@atheragram.se, www.atheragram.se.

Executive coaching och chefscoaching

Executive coaching vänder sig till VD och chefer på företagsledningsnivå (och motsvarande i offentlig sektor) och är alltid kopplad till uppdraget och prestationen i klientens professionella roll och sammanhang. Det är ofta ensamt i rollen som högsta chef och att ha en utomstående coach att bolla med, en kompetent samtalspartner utan egenintresse i klientens (chefens) verksamhet, är ett bra stöd i vardagen och i utvecklingen av sig själv och sin organisation.

Chefscoaching vänder sig till chefer på olika nivåer i organisationen. Chefscoaching tydliggör klientens (chefens) roll och kopplar samman den med den egna personliga ledarstilen och utifrån detta utveckla kompetens och förmåga. Att gå från vad som ska göras till hur chefen själv vill och ska vara, göra och få gjort. Att finna sina egna styrkor, utmaningar (svagheter) och utvecklingsområden. Chefens förmåga att agera i rollen är avgörande för verksamhetens framgång och utveckling.

Chefers vardag kretsar kring verksamheten, uppdraget, ansvaret, prioriteringar, förändringsarbete och kommunikation. I detta inkluderas ledning av normer, värderingar, beteenden och resultat. Ledningen skapar visioner, skapar meningsfullhet och ta fram riktlinjer för hur organisationen ska verka och utvecklas. Dessutom ansvarar man för att styra, leda, träna, fördela och prioritera arbetet i organisationen.

Coaching bidrar till att chefen stärks och utvecklas utifrån sin egen personlighet i utövandet av sitt chefs- och ledarskap. Fokus är på klientens eget utvecklingsområde samt att klienten arbetar med att öka sin medvetenhet och kunskap och direkt omsätta sina nya insikter i praktisk verklighet.

Varför coaching?

Coaching är en utvecklingsprocess som medvetandegör mentala mönster, frigör ambition och utvecklar förmåga med fokus på lösningar, handling och resultat. Man investerar i coaching för att man vill mer och vill växa. Något brådskande, spännande eller nödvändigt är värt att satsa på – man vill utnyttja en möjlighet, möta en utmaning, nå ett mål. Coaching söker man för stöd i eller utveckling av den professionella rollen, relationer, personlig effektivitet, gå från teori och tanke till praktik och handling, förändringsledarskap och förändringsarbete, ökad styrka och/eller självaktning och balans i arbete och liv.

Coaching är alltid individuellt anpassad och genomförs med olika fokus, innehåll, struktur och omfattning beroende av klienten behov, situation och önskemål. Coaching handlar dock om att knyta ihop saker därför är det är viktigt med ett helhetsperspektiv och tydlig målfokusering för att klienten ska vara effektiv i sin roll.

Generellt bidrar coaching till större effektivitet, snabbare och förbättrade resultat, ökad motivation och kompetens, högre kvalitet på utfört arbete, bättre nyttjande av förmågor och resurser, förbättrade relationer och kommunikation, ökad meningsfullhet samt större flexibilitet och anpassning till förändringar.

 


 

Margareta Carlsson är PCC-certifierad coach med lång utbildning inom coaching av både individ och grupp och har specialfokus på executive coaching. Ansluten till ICF (International Coach Federation) och följer ICF:s definitioner av hantverket, kärnkompetenser och etiska riktlinjer. Margareta driver Atheragram Structura och arbetar även som managementkonsult med såväl utbildning i ledarskap och organisation vid universitetet som egen erfarenhet av arbete som chef och ledare i bagaget.

Hotellerbjudanden


Övriga erbjudanden


Publicerad 2012-10-09 | Av: admin